Nåværende engasjement

Ajour pr. 14. januar 2018

Prosjektleder og styreleder på frivillig basis for bistandsprosjektet «Farm for the Future» Ltd (under stiftelse) i Tanzania

«Farm for the Future» (FFF) skal være både en kommersielt drevet farm og en arena for å øke kompetanse om landbruk for unge enslige mødre, lokale bønder, studenter og barn fra egne og eksterne skoler og barnehager. Planen er å produsere melk fra ku og geit, kjøtt, fòr til egne og andres dyr, og grønnsaker. Fór til egne dyr er mindre enn 10 % av produksjonen.

Farmen er på 2500 mål, og har som ambisjon å bidra til å bøte på mange av dagens regionale problemer som stor arbeidsledighet, fattigdom, underernæring, lav kunnskap om jordbruk, lav avkastning på avling, og sosial ekskludering av unge enslig mødre. Prosjektet vil påvirke mange av disse forhold positivt. Se forøvrig presentasjon av prosjektet i egen folder på på norsk og engelsk som kan lastes ned fra nettsiden. Se også www.farmfortuture.co.tz

Økonomisk ramme for prosjektet er på 13 MNOK,  med bygg og utstyr på 8,5 MNOK, og startkapital første 2 år før inntekter på 4,5 MNOK. Arbeidet med å skaffe finansiering startet desember 2017, og målsetting er å starte å dyrke sent i 2018, og bygge nye bygninger parallelt frem til full drift fra 2021.

Det er barnehjemmet Ilula Orphan Program (IOP) som nå bli en svært viktig regions utvikler i området.

IOP er en stiftelse grunnlagt og drevet frem av den norske Berit Skaare fra Nittedal. Hun er i dag 73 år, bor på senteret og er styreleder der. Barnehjemmet feirer 20 års jubileum i 2018.

Det startet med  å ta seg av de mest vanskeligstilte i et fattig område med mye HIV/AIDS, til et barnehjem med 35 foreldreløse jenter. Nå er driften utvidet til å omfatte: 530 barn i lokale fosterhjem, ”The Lord`s Hill” ungdomsskole for 120 elever,  ”Kids Corner” barnehage med 60 barn, ”Sollerud Kindergarten Tanzania” med 120 barn som får undervisning på engelsk med Montessori pedagogikk, og nå sist ny ”Sunflower” Montessori grunnskole for 540 barn, som åpner første avdeling i disse dager. Disse læringssteder gjøre IOP til en enestående samfunnsutvikler på kunnskapssiden i Tanzania.

Barnehjemmet har fra 2015 utviklet og styrt etter en strategi og en moderne styringsstruktur, med spisset visjon ”IOP: New standard of living for the Tanzanian Community”. Gjennomføring av ”Farm for the Future” vil være et svært viktig skritt mot denne visjon.

Fra september 2012:

Ressursperson for barnehjemmet Ilula Orphan Program (IOP), og familiens samordner og oppfølger av bistandsarbeid for dette.

Har bistått IOP med lederutvikling, medarbeiderskaps-kultur, strategiarbeid og opplæring av IOPs styre i «Godt styrearbeid». Har i den forbindelse også ledet prosess med ledelse og styre for utvikling av spisset visjon for barnehjemmet,”IOP: New standard of living for the Tanzanian Community”. Har samordnet familiens bistandsprosjekter overfor IOP, alt fra midler til bygging av nytt hønsehus 2012/2013 for 700 høner og Sollerud Kindergarten Tanzania (SKT) åpnet 3. mars 2016, med plass til 120 barn og kompetansesenter for unge enslige mødre. Realisering av SKT har skjedd i samarbeid med Sollerud barnehage i Oslo og KFUK/KFUM.

Familien har også finansiert buss til SKT, møbler inne og hellelegging rundt, og utvendig lekeplass.  På selve barnehjemmet har familien i 2017 bekostet hellelegging i gårdstunet, og nytt moderne kjøkken. En egen maskin for produksjon av betongelementer for hellelegging og husbygging ble også gitt IOP i 2017. Familiens engasjement fra 2017 til 2018 har samlet vært på rundt 1.2 MNOK. Prosjektene har samlet skapt 25 varige arbeidsplasser i tillegg til byggeoppdragene.

Fra september 2017:

Prosjektleder og styreleder i Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse, Nesbyen

15 km lang sykkelsti  fra Syningen, 1100 moh, og ned til Nesbyen sentrum. En sti til organisert og egenorganisert idrett, herunder til bruk for familier på tur. Blir en nasjonal attraksjon, som skal bidra til ønsker utvikling i Nesbyen. Kom som en ide ut at prosjektet «Nesfjella til sentrum», som jeg var prosjektleder for, fra januar 2017 til politisk beslutning om realisering 14. september 2017. Mulig byggestart høsten 2018, og ferdig 2019/2020, avhengig av finansiering og avklaringer rundt frivillig vern av området. Prosjektet har en økonomisk ramme på 9,5 MNOK, og Nes kommune ga 14. desember et tilskudd på 2.25 MNOK og et midlertidig lån på 1,78 MNOK til prosjektet. Reguleringsplanarbeid og arbeid med finansiering fra januar 2018. Se nærmere info på www.sykkelopplevelse.no

Fra juni 2015:

Nestleder i styret og ressursperson i Aktiv Lek AS, Fyresdal

Se nærmere info på www.aktivlek.no

Fra september 2016:

Styreleder i Mikrobryggeriet Gøtt Øl AS i Nesbyen

Se nærmere info på www.gottmikrobryggeri.no

Fra mars 2015:

Styreleder og eier av Glommabanen AS

Et bybaneprosjekt som kan knytte Østfold bedre sammen på tvers mellom Indre og Nedre Glomma. Glommabanen kan i stor grad bidra til å øke Østfolds attraksjonskraft, og inngå i fylkets plan for å avlaste hovedstadsområdet.

Se nærmere info på glommabanen.no