Kronikk: Medarbeiderskap – Bry deg om arbeidsplassen din!

Kronikk: Medarbeiderskap – Bry deg om arbeidsplassen din!

17. januar, 2013 // 13:11 -

Lederskapsteorier, kostbare lederkurs og lederprogram har florert i årtier, men det er usikkert hva det har gitt av forbedringer i form av mer effektiv drift og mer velfungerende arbeidsplasser. Lederrollen er selvfølgelig viktig og fravær av handlingsevne i organisasjoner vitner ofte om manglende lederskap. Behovet for holdningsendring og effektivisering i privat og offentlig sektor vil bare øke.

Bedrifter legger også på seg i gode tider. Fett i form av ineffektivitet og dårlig ressursutnyttelse er like skadelig for økonomien og konkurranseevnen. Det er altså ikke mangelen på lederskapsteorier som er problemet. Det er evnen til å ta tak og gjennomføre det «alle» forstår at vi må gjøre. For å kunne lykkes må lederen og medarbeiderne sammen ta tak i det som ikke er bra nok. Ensidig fokus på lederen som individ gir ikke handlingsevne til organisasjonen.

Allerede i arbeidsmiljølovens forarbeider vektla man medarbeidernes rett og mulighet til å se sin jobb og sin innsats i en større sammenheng; som en del av virksomhetens helhet og mål. Begge partene i arbeidslivet synes å ha oversett dette, og tradisjonen tro har de konsentrert seg primært om lønn og materielle betingelser. Arbeidsgivere: antagelig fordi krav og forventninger til arbeidstager er politisk ukorrekt i vårt liberale Norge. Arbeidstagerne: fordi deres organisasjoner i stor grad har vært rettet inn på lønnskamp og arbeidsbetingelser. Begge parter i arbeidslivet har hatt en konserverende kultur og er store bastioner som endrer seg langsomt.

I nyttårstalene 2013 hadde både Kongen og statsministeren viktige betraktninger om krav til ytelse til fellesskapets beste. Dette kaller jeg medarbeiderskap. Ledere og medarbeidere er et arbeidslag med felles mål, ikke motparter slik de som regel blir fremstilt. Denne ”vi og dem” holdningen er destruktiv både for virksomheten og den enkeltes yrkesstolthet og arbeidsglede. Arbeiderbevegelsen er bygget på samhold og solidaritet, som limet som gir makt og resultater. Dette er også sentralt i en bedriftskultur som lykkes og blir sterk. Alle er ansvarlig for å bidra til dette. Det er ikke noe ledere kan mestre alene. Engasjementet og innsatsviljen som følger av å ta ansvar for at virksomheten skal lykkes er en avgjørende suksessfaktor og er samtidig det som skaper et godt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø er altså et resultat av ansvarlighet og felles innsats for å skape resultater. Det handler ikke om hva man synes om lokalene, kantinematen eller «trivselstiltak» som ikke har noe med oppgavene å gjøre.

Hva er medarbeiderskap?

Medarbeideres ansvar for egen arbeidsplass, profesjonell identitet og bidrag til arbeidsfellesskapet er suksessfaktorer i alle virksomheter. Godt lederskap handler i stor grad om å fremelske dette hos medarbeiderne; kulturbygging og effektivisering gjennom Medarbeiderskap. Dette handler om å få hver enkelt medarbeider til å se sitt ansvar for virksomhetens utvikling, på tre dimensjoner:

  1. Hvordan gjør jeg jobben min – profesjonalitet, engasjement, innsatsvilje?
  2. Hvordan er jeg som kulturbygger i egen avdeling – mitt forhold til kollegane?
  3. Hvordan er jeg som omdømmebygger for virksomheten, mitt forhold til ledelsen og den strategi og de planer som skal gjennomføres?

Et forpliktende samspill mellom leder og medarbeider på disse punktene er så grunnleggende for alle virksomheters utvikling at det bør inn i enhver ansettelseskontrakt. Det bør være tydelige forventninger til at medarbeiderne bidrar på alle tre områder. I tillegg til å utføre oppgavene, har de også en viktig rolle som kultur- og omdømmebygger. Det er denne helheten som er grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede. Tillitsvalgte bør se verdien i en slik medvirkning.

Enhver organisasjon har en iboende kraft som ikke er utnyttet

Medarbeiderskapstenkningen frigjør slik iboende ressursutnyttelse som også gir alle en mulighet til å utvikle sine evner. Styremedlemmer, politikere, toppledere og tillitsvalgte bør være mer opptatt av Medarbeiderskapsdimensjonen når strategier og planer skal realiseres. Rettighetsdimensjonen vil da bli ressursgivende ikke ressurskrevende, da den positive effekten er mange ganger større. De som har ansvaret for videregående skoler, Høgskoler og Universitet bør også ta en slik grunnleggende samhandlingsmodell inn i sitt pensum, slik at de som kommer ut i arbeidslivet har Medarbeiderskapstenkningen med seg fra starten av.

Et 10 års forskningsmessig grunnlaget for medarbeiderskap, er tuftet på Nordens likestilte samfunn. Det er vår kultur som er grunnlaget for at dette er blitt verdens beste sted å bo og som gjør at vi er konkurransedyktige på verdensmarkedet, til tross for at vi er lønnsledende. Noen vil kanskje si at medarbeiderskap er sunn fornuft satt i system, og det er jo nettopp det det er. Det er derfor mottakeligheten er så stor.

Dette handler mer om fornuft og handlingsevne, enn vidløftige lederteorier. Medarbeiderskap er den nordiske modellen for samhandling på arbeidsplassen, og den virker.


Kategori: Meninger, Organisasjonskultur